banner30

31.03.2021, 18:15 12

Hatalı estetik ameliyat nedeniyle tazminat davası

Estetik tıbbi müdahale, fiziki görünümün tıbbi müdahale ile güzelleştirilmesi işlemidir. Estetik ameliyatlar, vücut sağlığını korumak, ruh sağlığı yönünden tedavi veya salt güzellik amacıyla yapılmaktadır. Estetik müdahalelerin hukuka uygunluğu için ilgilinin sağlığı ve hayatı bakımından tehlike yaratacak bir durumun bulunmaması gerekir. Estetik amaçlı tıbbi müdahaleler, kişilerin vücut bütünlükleri üzerinde sınırlı tasarruf yetkileri kapsamında kaldıkları için hukuka uygun kabul edilirler. Peki yapılan bu işlemler hatalı veya eksik yapılırsa ne olur? Buradaki en önemli husus ortaya çıkan sonucun komplikasyon mu yoksa malpraktis yani hatalı uygulamadan mı kaynaklı olduğu noktasındaki ayrımdır. Bu hafta size bu konuyu açıklamaya çalışacağım.

Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davasının Hukuki Niteliği

Estetik müdahalelerin hukuki ilişkinin niteliği bakımından iki ihtimal söz konusudur. Bunlar eser sözleşmesi ve vekalet sözleşmesidir. Estetik ameliyatlarda belirli bir fiziksel görüntünün elde edileceği taahhüt edilmişse, bu durumda hasta ile doktor arasındaki hukuki ilişki “eser sözleşmesi” niteliğindedir. Örnek vermek gerekirse, imzalanan onam formlarında buna ilişkin bir ibare olması sözleşmeyi doğrudan ‘eser sözleşmesi’ haline getirebilir.

Yargıtay; saç ekimi, diş protezi, ortopedist tarafından takma kol veya bacak yapımı, leke temizleme, lazer operasyonları ve burun estetiği ameliyatlarını eser sözleşmesi kapsamında değerlendirmiştir.

Fiziksel görüntünün kesin olarak öngörülemediği ve belirli bir sonucun taahhüt edilmediği estetik müdahalelerde doktor ve hasta arasındaki hukuki ilişki “vekalet sözleşmesi” niteliğindedir.

Eser sözleşmesini vekalet sözleşmesinden ayıran en önemli fark işin başarısı için güvence verilmesidir. Başka bir deyişle vekalet sözleşmesi kapsamında doktor işin başarısızlıkla sonuçlanmasından sorumlu tutulamaz. Ancak eser sözleşmesinde başarısız sonuçtan dolayı doktor sorumlu tutulabilir.

Doktorun Eser Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğu

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesi uyarınca eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Estetik ameliyatlarda hekim ile hasta arasında nasıl bir sonucun istenildiğine dair bir anlaşma yapılmaktadır. Önemli olan husus hastaya belirli bir görünüşün taahhüt edilmesidir. Sadece hastanın yapılan estetik müdahaleyi beğenmemesi hekimin sorumluluğuna yol açmaz. Doktorun sorumluluğuna yol açacak durumlara örnek olarak estetik ameliyat olan birinin burnunun yamuk olması, çökmesi veyahut nefes alamaması sayılabilir.

Eser sözleşmesi kapsamında doktorun borçları kısaca sadakat ve özen borcu, eseri yapma ve teslim etme borcu, eseri bizzat yapma borcu, bildirim borcu, esere zamanında başlama ve bitirme borcu, ayıbı üstlenme borcu olarak sayılabilir. Doktorun borçlarına aykırı davranışı sorumluluğunu doğurur ve hasta maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Hastane İşletmecisinin Sorumluluğu

Doktor ile hastane işletmecisi arasındaki iç ilişki hastayı ilgilendirmemektedir. Estetik müdahale özel klinikte değil de hastanede gerçekleştirilmişse hastane işletmecisi ve doktor hastaya karşı birlikte müteselsil sorumlu olacaklardır. Ancak taraflar birbirlerine rücu edebilirler.

Hatalı Estetik Ameliyat Örnekleri Nelerdir?

Hatalı estetik ameliyatlar her şeyden yukarıda izah edildiği üzere belirli bir estetik sonucun öngörüldüğü müdahalelerdir. Bunun dışında tedavi amacıyla yapılan örneğin burun etiğinin alınması operasyonu estetik cerrahi operasyon sayılmayacaktır. Bu konudaki kararlara da göz atalım:

Yargıtay 15. HD. 2018/5312 E., 2019/139 K. T. 14.1.2019 bir kararında “Davacı, burun estetiği, ve karnında yağ alma gayesiyle yani estetik amaçla davalıya başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanmasının taraflar arasındaki eser sözleşmesinin konusu olduğu açıktır. Burada davacı Avukatı Alperen Cihan Çetinkaya’nın iddia ettiği gibi sözleşme yapılmasının nedeni belli bir sonucun ortaya çıkmasıdır. Eser yüklenicinin sanat ve becerisini gerektiren bir emek sarfı ile gerçekleşen sonuç olup, yüklenici eseri iş sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmek yükümlülüğü altındadır.

Yargıtay 15. HD. 2020/305 E., 2020/3086 K. T. 25.11.2020 ilamında “Mahkemece; dosya bilirkişi kuruluna tevdi edilerek, taraflar arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi olup yüklenicinin sonuç taahhüdünün olduğu ve yine eser sözleşmelerinde yüklenicinin ayıptan sorumlu olması için kusurlu bulunması gerekmediği göz önünde tutularak bozma ilamında belirtildiği şekilde estetik amaçlı ameliyatın tıbbın gereklerine ve taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine uygun şekilde yapılıp yapılmadığının araştırılması gerekir.” kararını vermiştir.

Yargıtay 15. HD. 2018/3043 E., 2018/2820 K. T. 03.07.2018 ilamında, “Davacı, göğüslerinin büyütülmesi ve göz kapağı için estetik gayeyle davalıya başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanmasının taraflar arasındaki eser sözleşmesinin konusu olduğu açıktır. Burada sözleşme yapılmasının nedeni belli bir sonucun ortaya çıkmasıdır. Eser yüklenicinin sanat ve becerisini gerektiren bir emek sarfı ile gerçekleşen sonuç olup, yüklenici eseri iş sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmek yükümlülüğü altındadır.” kararını vermiştir.

Yargıtay 15. HD. 2017/2151 E., 2017/3693 K., T. 130.10.2017 tarihli ilamında “Taraflar arasında, saç ekimi ameliyatı konusunda eser sözleşmesi ilişkisi kurulduğu anlaşılmaktadır. Davalı davacının yaptığı saç dikiminin, daha önce yaptığı müdahalenin bozuk olması sebebiyle bedelsiz yapıldığını ileri sürmüş ise de, bu savunmasını yasal delilerle kanıtlayamamıştır. Bu sebeple davacı yüklenici vekili Av. Alperen Cihan Çetinkaya talebinde iş bedelini istemekte haklıdır. Taraflar iş bedelinin miktarı konusunda, özellikle davalı bedelsiz yapıldığını savunduğundan anlaşamamaktadır. Yazılı sözleşme de mevcut değildir.” kararını vermiştir.

Hatalı Estetik Cerrahi Operasyon Nedeniyle Hastanın Seçimlik Hakları Nelerdir?

Hatalı estetik ameliyat nedeniyle hastaya tanınmış bir takım seçimlik haklar bulunmaktadır. Bu durumda buradaki seçimlik hakların doktora ya da hastaneye ait olmadığının altını önemle çizmek isteriz. Uygulamada doktor hatalı bir sonucun ortaya çıkması halinde hastaya hatayı giderme teklifinde bulunmaktadır. Buna karşılık daha öncesinden yapılan hatalı uygulama nedeniyle doktor ile güven sorunu yaşadığından hasta bu teklife doğal olarak sıcak yaklaşmamaktadır. Bu halde seçimlik hakların hastada olduğunun bilinciyle doktorun bu teklifinin kabul edilmek zorunda olunmadığı bilinmelidir.

Hatalı bir estetik operasyonda hasta aşağıdaki seçimlik haklara sahiptir:

  • • Hekimden ayıbı ücretsiz olarak gidermesini talep edebilir.
  • • Sözleşmeyi feshederek hekimden ayıplı eserin bedelinin iadesini talep edebilir.
  • • Eser ayıplı halde kullanılabilecekse hekimden ayıp nedeniyle bir indirim yapmasını talep edebilir.
  • • Maddi ve manevi zararın giderilmesini talep edebilir.

Hatalı Estetik Ameliyat Mağdurları Ne Yapmalı?

Estetik operasyon nedeniyle mağdur olan kişilerin öncelikle tüm süreci bir avukat aracılığı ile takip etmeleri kendileri için oldukça önemlidir.  Doğrudan suç duyurusunda bulunulması çoğunlukla mağdurun kendisi aleyhine (kendi zararına) delil ve dosya oluşmasına neden olmaktadır. Dosyanın konusu olan tüm tıbbi dokümanlar toplanmadan hiçbir işlem yapılmamalıdır. Aksi durumda karşı yanların raporları ve hasta dosyasını manipüle etmelerine sebep olunmaktadır.

Hatalı Estetik Ameliyat Davalarında Zamanaşımı Süresi ve Görevli Mahkeme

Hatalı estetik ameliyatlar nedeniyle açılacak tazminat davaları “Eser Sözleşmesi” olarak nitelendirildikleri takdirde ameliyat tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabidir. 

Eser sözleşmeleri 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/1 hükmü gereği özel hastanelerde veya özel kliniklerde estetik amaçlı yapılan estetik ameliyatlardan doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkemeler genel olarak Tüketici Mahkemesidir. Buna karşılık idare hukukunun uygulandığı davalar İdare Mahkemelerinin görev alanına girecektir.

Yorumlar (0)
17°
orta şiddetli yağmur
banner29